Školski odbor

Ime i prezime Funkcija
Jasmin Tufekčić, dipl.ecc. predsjednik školskog odbora
Damir Dubravić, dipl.pravnik član školskog odbora
Anesa Mujčić, dipl.ecc. član školskog odbora
Sabina Topić, prof. demokratije član školskog odbora
Mediha Terzić, prof. matematike član školskog odbora

Nadležnosti školskog odbora

 1. Školski odbor, pored poslova utvrđenih zakonom, obavlja i sljedeće poslove:
  1. utvrđuje potrebu za prijemom zaposlenika u radni odnos;
  2. utvrđuje prijedlog plana upisa učenika u prvi razred;
  3. odlučuje o pravima nastavnika, stručnih saradnika i saradnika na dalji obrazovno-odgojni rad kao drugostepeni organ;
  4. odlučuje o prigovoru roditelja odnosno staratelja učenika na rad nastavnika i stručnih saradnika, i drugim pitanjima vezano za status učenika;
  5. odlučuje o žalbama roditelja odnosno staratelja učenika na izrečenu pedagošku mjeru;
  6. odlučuje, na prijedlog nastavničkog vijeća ili direktora, o prigovoru nastavnika, stručnih saradnika i saradnika na ocjenu o radu;
  7. imenuje i razrješava direktora škole;
  8. donosi pravila škole;
  9. usmjerava i kontroliše rad direktora te predlaže Ministarstvu ocjenu o radu direktora škole kao javne ustanove;
  10. razmatra polugodišnje izvještaje o izvršenju odobrenog budžeta škole po vrstama troškova i izvorima sredstava;
  11. donosi odluke o nabavci stalnih sredstava u skladu sa odobrenim budžetom i usvaja izvještaj o provedenim nabavkama;
  12. razmatra i usvaja izvještaj popisnih komisija o popisu sredstava i izvora sredstava škole i na prijedloge popisnih komisija donosi odluke o otpisu;
  13. razmatra i donosi odluke o visini sredstava na ime upisnine i odštete;
  14. donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i pravilnik o plaćama zaposlenika uz saglasnost Ministarstva za škole čiji je osnivač Skupština Kantona, te druge opće akte;
  15. odlučuje u drugom stepenu o prigovorima zaposlenika na odluke direktora o pravima i obavezama iz radnog odnosa i drugim slučajevima;
  16. rješava pitanja odnosa sa osnivačem;
  17. odgovara osnivaču za rezultate rada škole;
  18. podnosi osnivaču, najmanje jedanput godišnje, izvještaj o svom radu i radu škole;
  19. vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i pravilima škole;
  20. izvršava odluke i zaključke Ministarstva.
 2. Školski odbor škole čiji je osnivač Skupština Kantona, izvještaj o svom i radu škole podnosi Ministarstvu.